Ενισχύει την επιβολή του ποινικού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της επιβολής του ποινικού δικαίου και θα συμβάλουν στην καταπολέμηση σοβαρών περιβαλλοντικών εγκλημάτων με πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ειδικότερα, η νέα οδηγία θα περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο κατάλογο περιβαλλοντικών αδικημάτων που θα καλύπτει τις σοβαρότερες παραβιάσεις των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν στο ποινικό τους δίκαιο. Θα εισαγάγει διάφορες νέες κατηγορίες παραβάσεων, όπως η παράνομη ανακύκλωση πλοίων, η παράνομη άντληση υδάτων, καθώς και σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και τον υδράργυρο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικά αδικήματα, με αυστηρότερες ποινές, όταν ένα από τα αδικήματα που ορίζονται στην οδηγία οδηγεί σε σοβαρή, εκτεταμένη και ουσιαστική ζημία ή καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος σε όλη την ΕΕ, η οδηγία καθορίζει πλέον συγκεκριμένες κατηγορίες και επίπεδα κυρώσεων, καθώς και διατάξεις για ενισχυμένη επιβολή της νομοθεσίας. Παρέχει επίσης στήριξη και συνδρομή στους υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Το περιβαλλοντικό έγκλημα προκαλεί προκαλεί σημαντικές ζημίες στο περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και την οικονομία εντός της ΕΕ και παγκοσμίως.

Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι παραβάσεις σχετικών νομικών υποχρεώσεων, όπως τα εγκλήματα εις βάρος άγριων ειδών και η υποβάθμιση οικοτόπων, η παράνομη μεταφορά ή απόρριψη αποβλήτων, τα εγκλήματα ρύπανσης και το παράνομο εμπόριο επικίνδυνων ουσιών.

Τα εγκλήματα αυτά, τα οποία συχνά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, είναι εξαιρετικά επικερδή και, ωστόσο, δύσκολο να εντοπιστούν, να διωχθούν και να τιμωρηθούν. Δυστυχώς, αυτοί οι παράγοντες την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

 

Εττικέτες:
περιβάλλον