Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Αγρινίου”, με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα στην περιοχή, έχει αναδειχθεί στο σημαντικότερο πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Υλοποιώντας ένα μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πλάνο στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς της Ομάδας.

Ειδικά όσο αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά προϊόντα του, όπως η Κονσερβολιά ή οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών η προσπάθεια εστιάζεται στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και την ανταγωνιστική τους θέσης στην αγορά. Αποτελέσματα τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης.

Έτσι, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία από τα προηγούμενα Προγράμματα Εργασίας (2009-2012 & 2012-15) που υλοποίησε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), η Ομάδα Παραγωγών του ΑΣ “Ένωσης Αγρινίου” που απαρτίζεται από 1.600 μέλη συμμετέχει εκ νέου στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. 611/2014 για την τριετία 2015-2018.

Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια αναβάθμισης εκσυγχρονισμού της ελαιοκαλλιέργειας και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της μέσα από στοχευμένες δράσεις όπως:

Έργα πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική, η ορθολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία

Σε αυτά εντάσσεται η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στους 1.600 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας (στο 20% της Ο.Ε.Φ.)

Στόχος είναι:  Η αειφορική διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας και των φυσικών πόρων της περιοχής Η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος Η προστασία της υγείας των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία Η ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων.

Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Στη συγκεκριμένη δράση εντάσσονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και οι εκπαιδεύσεις των παραγωγών της Ομάδας σε θέματα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας, έχει προγραμματιστεί ο υπολογισμός ετησίως των εκλυόμενων ποσοτήτων του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στο χωράφι από 500 ελαιοπαραγωγούς της ομάδας ΣΟΔ με τη χρήση ερωτηματολογίων.

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας

Στόχος είναι η δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης πλατφόρμας ή οποία θα επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών της ομάδας και του τυποποιητηρίου.

Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, τις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Θα επιτευχθεί μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας της επιτραπεζιας ελιας κατά την παραλαβή και αποθήκευση. Επιπλέον, προβλέπεται η βελτίωση του εξοπλισμού του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς και η αποκατάσταση δεξαμενών της Ο.Ε.Φ.

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Η Ο.Ε.Φ. θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα του επιτραπέζιας ελιάς θα εφαρμόσει σύμφωνα με το ΠΕ, Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα: παραγωγού και τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με σκοπό τη διαφύλαξη της ποιότητας της Κονσερβολιάς Αγρινίου.

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή.

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου. Με αυτό τον τρόπο Ο.Ε.Φ. θα είναι σε θέση να αποδεικνύει την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων της αλλά και την ποιοτική λειτουργία της επιχείρησης ως ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας

Στόχος είναι η ανάδειξη των στοιχείων που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων του προγράμματος με μετρήσιμους όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο https://e-ea.oefprogram.gr