Οι παραγωγοί απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικών Μελετών  για την υποβολή των σχετικών φακέλων αδειοδότησης ώστε να διεκπεραιωθεί η  όλη διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα.

Αρχικά ο παραγωγός ενημερώνεται και κατόπιν συνεννόησης  γίνετε ο εντοπισμός του σημείου υδροληψίας καθώς και των αγροτεμαχίων που εξυπηρετούνται από αυτό  σε ορθοφωτοχάρτη  ώστε να εξεταστεί αν δύναται να αδειοδοτηθεί  και με ποιον τρόπο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Επιπλέον το τμήμα παρέχει την δυνατότητα αυτοψίας στο σημείο υδροληψίας ώστε να καταγραφούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση της άδειας χρήσης ύδατος (Βάθος και διάμετρος διάτρησης, Βάθος και διάμετρος σωλήνωσης, Παροχή (κ.μ. 3 / ώρα), Στάθμη άντλησης, Τρόπος άντλησης, Τύπος αντλίας κ.τ.λ.) καθώς και για την λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών για την ορθότητα των στοιχείων.

Αφού οριστικοποιηθούν οι αδειοδοτικές απαιτήσεις  του σημείου υδροληψίας γίνετε ενημέρωση του παραγωγού για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αδειοδότησης του, καθώς και για το κόστος αυτής. Παράλληλα παραδίδεται  έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει για την συμπλήρωση του Φάκελου αδειοδότησης. (π.χ. αποδεικτικά κυριότητας, παλιά άδεια, βεβαίωση από ΤΟΕΒ κτλ).

Συμφωνά με την απόφαση Αριθ. οικ.150559 (ΦΕΚ 1440Β/2011) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.» η διαδικασία έχει ως εξής : Κατάθεση Φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α. και στη συνέχεια με εισήγηση της Αρμόδιας υπηρεσίας διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της άδειας.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ήταν:

 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση, εφόσον αυτή απαιτείται.
 • Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού (όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής).
 • Χάρτης (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (x,y,z) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200μ. από τη θέση του έργου εις διπλούν.
 • Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (όπως χημική ή/και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια).
 • Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:
  i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας,
  ii) συμφωνητικό μίσθωσης,
  iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση,
  iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.
 • Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου.
 • Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.
 • Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησής του.

Με την 145026/10.01.2014 ΚΥΑ συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας(ΕΜΣΥ). Το τμήμα αγροτικών Μελετών αναλάμβανε την ορθή συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής για το ΕΜΣΥ και την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α. και στη συνέχεια με εισήγηση της Αρμόδιας υπηρεσίας διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της άδειας.

Στην συνέχεια σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. οικ.146896 (ΦΕΚ 2878 Β/2014) "Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους
και άλλες συναφείς διατάξεις" όπως τροποποιείται και ισχύει γίνονταν κατάθεση του απαραίτητου φακέλου  εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα) για την αδειοδότηση του Σημείου υδροληψίας (απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εγγραφή στο ΕΜΣΥ). Ο Φάκελος με τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την νομοθεσία  κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση οικείου Ο.Τ.Α. και στη συνέχεια με εισήγηση της Αρμόδιας υπηρεσίας διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της άδειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άδειες που έχουν κατατεθεί το 2012 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να αναμένουν συνεχώς την οριστική άδεια που τους είναι απαραίτητη.

Μελέτη-Αδειοδότηση

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υποβολή των σχετικών φακέλων, διεκπεραιώνοντας την όλη διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, με εμπειρία και άρτια οργάνωση, παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε αίτησης και παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου χρειάζεται, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα.