Η ψηφιοποίηση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ στηρίζει τον εκσυγχρονισμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Προωθεί την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και προσεγγίσεων που βασίζονται στα δεδομένα, ενισχύοντας παράλληλα την ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων.

 

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και την κατάρτιση. Σημαίνει επίσης τον εκσυγχρονισμό του τομέα όσον αφορά τις υποδομές και τη διακυβέρνηση. 

Η ψηφιοποίηση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα ενδυναμώσει τους πολίτες με μια νέα γενιά τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων.

Η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα θα επιφέρει μετασχηματιστική αλλαγή τόσο για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ όσο και για τις αγροτικές περιοχές. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στη γεωργία συμβάλλοντας ώστε οι γεωργοί να εργάζονται με πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Με τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών, την τεχνολογική αυτοματοποίηση και τη ρομποτοποίηση, μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο βιώσιμη γεωργική παραγωγή. Μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, παρέχοντας καλύτερη προσβασιμότητα και συνδέσεις σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία διευκόλυνσης για όλους τους ειδικούς στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ιδίως όσον αφορά τους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και αγροτικούς στόχους.

Δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για μια ανθρωποκεντρική ψηφιοποίηση. Αυτό θα γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών και θα δώσει τη δυνατότητα στους γεωργούς και στις αγροτικές κοινότητες να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Η ΚΓΠ και η ψηφιοποίηση

Βασικός στόχος της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-27 είναι ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών μέσω της προώθησης και της ανταλλαγής γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης.

Η ΚΓΠ προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ψηφιοποίηση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, όχι μόνο σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Για πρώτη φορά, οι χώρες της ΕΕ έχουν σχεδιάσει στρατηγικές ψηφιοποίησης στο πλαίσιο των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, διευκολύνοντας την πρόοδο της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Οι στρατηγικές αυτές είναι προσαρμοσμένες στη μοναδική κατάσταση κάθε χώρας. Διερευνούν τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών να ευθυγραμμίζονται με τους ειδικούς για την ΚΓΠ και τους εγκάρσιους στόχους και προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την προώθηση της υιοθέτησης και της βιώσιμης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι χώρες της ΕΕ εργάζονται επίσης για την εξεύρεση αμοιβαίων οφελών με άλλα μέσα και δράσεις πολιτικής, διασφαλίζοντας μια ολιστική προσέγγιση της ψηφιοποίησης. Με βάση το χαρτοφυλάκιο των μέτρων της ΚΓΠ που έχουν στη διάθεσή τους, οι χώρες της ΕΕ προωθούν στρατηγικά την ψηφιοποίηση, εστιάζοντας σε κρίσιμους τομείς όπως οι υποδομές, η κατάρτιση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας.

 

Εργαλεία της ΚΓΠ για την ψηφιοποίηση

Επενδύσεις, για παράδειγμα για ευρυζωνικές υπηρεσίες ή για την εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, όπως επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας, στα έξυπνα χωριά, στις αγροτικές επιχειρήσεις και στις υποδομές τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, όπως οι ευρυζωνικές συνδέσεις.

Οικολογικά προγράμματα και γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις για τη στήριξη των τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας που βελτιστοποιούν τη χρήση των εισροών.

Τομεακές παρεμβάσεις για την αγορά ψηφιακών τεχνολογιών σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής γνώσεων ή της παρακολούθησης της ποιότητας των προϊόντων.

Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις ψηφιακές πτυχές στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά.

Συνεργασία για την προετοιμασία και την εφαρμογή των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ, της τοπικής ανάπτυξης και των στρατηγικών για τα έξυπνα χωριά, όπως καθορίζονται από τις χώρες της ΕΕ.

Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών: στήριξη της κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, αύξηση της ενημέρωσης και των γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. γεωργικές εκμεταλλεύσεις επίδειξης).

Συνολικά, περισσότερες από 274.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από ψηφιακή γεωργική τεχνολογία για την καλύτερη προσαρμογή στις νέες τεχνικές εξελίξεις.