Αναλυτικά το εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Αιρεσιμότητας & Πολλαπλής Συμμόρφωσης βάσει του άρθρου 12 του καν. 1172/2022, που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

 

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης των γεωργών, που λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, με τις απαιτήσεις της Αιρεσιμότητας, για όλα τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που είναι εφαρμόσιμα στις εκμεταλλεύσεις τους.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που, σε έλεγχο αιρεσιμότητας δικαιούχων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με βάση την έκταση (Μέτρα 10 και 11) που ταυτόχρονα λαμβάνουν και ενισχύσεις με βάση την έκταση στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, εντοπιστεί μη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες αυτής, οι εν λόγω δικαιούχοι υποβάλλονται επιπλέον σε έλεγχο πολλαπλής συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών στον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζονται οι κανόνες υπολογισμού και επιβολής διοικητικών κυρώσεων όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΕ)1306/2013.

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων της Αιρεσιμότητας εξάγεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά τα ζώα και τις σταβλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), καθώς επίσης και τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και στο γεωργικό εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Ο επιτόπιος έλεγχος του φυτικού κεφαλαίου μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% από κάθε κατηγορία αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου, ανάλογα με τις απαιτήσεις που είναι εφαρμόσιμες σε αυτά.

Εξαίρεση αποτελούν τα χαρακτηριστικά τοπίου που δηλώνονται για την απαίτηση Α του προτύπου 8 (ΚΓΠΚ 8), τα οποία ελέγχονται στο 100%.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση Αιρεσιμότητας σε κάποιο από τα αγροτεμάχια του δείγματος, ο επιτόπιος έλεγχος επεκτείνεται τουλάχιστον στο 75% των αγροτεμαχίων της κατηγορίας των αγροτεμαχίων που σχετίζονται με την ευρεθείσα παράβαση.

Παραβάσεις που σχετίζονται με το ζωικό κεφάλαιο, τις σταβλικές εγκαταστάσεις ή τα τηρούμενα μητρώα, δεν συνεπάγονται αύξηση του δείγματος των αγροτεμαχίων.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπές ελέγχου, οι οποίες απαρτίζονται από υπαλλήλους με ειδικότητες συναφείς των προς έλεγχο προτύπων και απαιτήσεων κατά περίπτωση. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά.

Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες.

Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο ΕΔΩ.

Εττικέτες:
ΟΠΕΚΕΠΕ έλεγχοι