Σε διαδοχικές του ανακοινώσεις και σε αλλεπάλληλες δηλώσεις ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αυγενάκης, έχει δεσμευτεί ότι πριν το Πάσχα θα γίνουν πληρωμές άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται τα περίπου 88 εκατ. ευρώ που παραμένουν αδιάθετα από την ενιαία ενίσχυση του 2023, καθώς και τα περίπου 425 εκατ. ευρώ που αφορούν στα οικολογικά σχήματα. Επίσης, θα πληρωθούν περίπου 245 εκατ. ευρώ για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Σε πρόσφατη εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξήγησε ότι στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η σύνδεση μεταξύ της είσπραξης των ενισχύσεων εισοδηματικής στήριξης και της παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων έχει σταδιακά καταργηθεί («αποσυνδεθεί»). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η υπερπαραγωγή ορισμένων προϊόντων και εξασφαλίζεται ότι οι γεωργοί ανταποκρίνονται στην πραγματική ζήτηση της αγοράς.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας συγκεκριμένος γεωργικός τομέας ή υποτομέας μπορεί να λάβει στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, όταν οι εν λόγω τομείς είναι σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Στόχος του μηχανισμού συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης είναι η πρόληψη της κλιμάκωσης αυτών των δυσκολιών με:

   τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,

   τη βιωσιμότητα, και/ή

   την ποιότητα.

Ο μηχανισμός των συνδεδεμένων ενισχύσεων είναι ιδιαίτερα κατάλληλος σε περιπτώσεις όπου η εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η εγκατάλειψη της παραγωγής, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει άλλα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, ή συναφείς αγορές, και ενδεχομένως να αυξήσει την ανεργία σε ήδη υποβαθμισμένες από οικονομική άποψη αγροτικές περιοχές.

Η στήριξη καταβάλλεται ανά ζώο ή εκτάριο του εν λόγω τομέα (π.χ. σε συνδυασμό με την παραγωγή) και υπόκειται σε διάφορους σημαντικούς όρους και αυστηρά όρια για τον μετριασμό του κινδύνου στρέβλωσης της αγοράς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη χορηγείται στους παρακάτω τομείς, βάσει έκτασης για το 2023:

Σκληρό Σιτάρι: 16 εκατ. ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός, με την έκταση αναφοράς να καθορίζεται σε 160.000 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 100 ευρώ/εκτάριο.

Μαλακό Σιτάρι: 5,824 εκατ. ευρώ, σε 58.240 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 100 ευρώ/εκτάριο.

Κριθάρι: 8,32 εκατ. ευρώ σε 83.200 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 100 ευρώ/εκτάριο.

Αραβόσιτος: 42,35 εκατ. ευρώ σε 77.000 εκτάρια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.

Η ενδεικτική τιμή είναι 550 ευρώ/εκτάριο.

Ρύζι: 7,938 εκατ. ευρώ σε 26.460 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 300 ευρώ/εκτάριο.

Σπόροι προς Σπορά: 4,465 εκατ. ευρώ σε 9.500 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 470 ευρώ/εκτάριο.

Βιομηχανική τομάτα: 2.233.856 ευρώ σε 4.363 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 512 ευρώ/εκτάριο.

Πορτοκάλια χυμοποίησης: 2.233.856 ευρώ, σε 4.363 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 512 ευρώ/εκτάριο.

Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: 8.369.025 ευρώ σε 29.365 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 285 ευρώ/εκτάριο.

Κορινθιακή Σταφίδα: 3.518.628 ευρώ σε 10.111 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή  είναι 348 ευρώ/εκτάριο.

Μήλα: 542.800 ευρώ σε 1.150 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 472 ευρώ/εκτάριο.

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 14.396.928 ευρώ σε 74.984 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 192 ευρώ/εκτάριο.

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή: 16.179.600 ευρώ σε 194.935 εκτάρια.

Η ενδεικτική τιμή είναι 83 ευρώ/εκτάριο.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα δοθούν για ζώα έχουν ως εξής:

Βόειο κρέας: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται για το Μέτρο Α σε 22.680.000 ευρώ, για το Μέτρο Β σε 1.770.600 ευρώ και για το Μέτρο Γ σε 21.925.000 ευρώ.

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023, είναι για το Μέτρο Α 108 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για το Μέτρο Β 200 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο και για το Μέτρο Γ 250 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Πρόβειο και αίγειο κρέας: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 64.862.472 ευρώ.

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023 είναι 12 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Σηροτροφία: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται σε 321.195 ευρώ. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς καθορίζεται σε 1.311 κουτιά.

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023 είναι 245 ευρώ ανά κουτί.