Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024, το υπουργείο προχώρησε στην κατανομή στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του Προγράμματος Δακοκτονίας, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Οι ειδικότητες του εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας 2024, σε αριθμό ατόμων κατά ειδικότητα, έχει ως εξής:

Α/Α

Περιφερειακές Ενότητες

Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.)

Μέχρι 34 ημερομίσθια 

               Μέχρι 60 ημερομίσθια

1

Αιτωλοακαρνανίας

6

10

20

2

Ανατολικής Αττικής

3

-

1

3

Αργολίδας

5

2

1

4

Αρκαδίας

4

2

3

5

Δυτικής Αττικής

2

5

13

6

Αχαΐας

2

5

10

7

Βοιωτίας

6

1

1

8

Δωδεκανήσου

5

19

17

9

Έβρου

1

32

1

10

Ευβοίας

7

1

1

11

Ζακύνθου

1

2

-

12

Ηλείας

8

7

31

13

Ηρακλείου

25

3

8

14

Θεσπρωτίας

3

2

1

15

Καβάλας

2

-

80

16

Κερκύρας

5

24

2

17

Κεφαλληνίας

3

12

1

18

Κορινθίας

4

-

-

19

Κυκλάδων

1

5

35

20

Λακωνίας

12

4

2

21

Λάρισας

3

8

18

22

Λασιθίου

12

15

6

23

Λέσβου

17

1

2

24

Λευκάδας

2

-

8

25

Μαγνησίας

5

4

-

26

Μεσσηνίας

15

-

3

27

Νήσων

3

7

9

28

Πρέβεζας

2

2

12

29

Ρεθύμνου

9

3

2

30

Σάμου

6

1

1

31

Τριφυλίας

4

1

1

32

Φθιώτιδας

8

4

1

33

Φωκίδας

3

3

1

34

Χαλκιδικής

4

-

20

35

Χανίων

16

2

20

36

Χίου

2

1

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

216

188

346

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

750

 

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

oι τομεάρχες δακοκτονίας, τα διακόσια δεκαέξι (216) άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

τα εκατόν ογδόντα οκτώ (188) άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

τα τριακόσια σαράντα έξι (346) άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2024.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14.06.2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2024 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες) και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους σε αυτούς από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει τώρα να φροντίσουν, ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2024 .