Οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και στις συναφείς εργασίες - Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. 

 

Γενικές διατάξεις

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας εφαρμόζουν ορθούς κανόνες μεταφοράς, χειρισμού και αποθήκευσης ώστε να μην αλλοιώνεται ουσιαστικά η φύση του μελιού κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων χώρων:

α) εκτέλεσης εργασιών που συνδέονται αποκλειστικά με τη συλλογή και το χειρισμό μελιού,

β) φύλαξης εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά την συλλογή και το χειρισμό μελιού,

γ) αποθήκευσης του μελιού, των υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Διατάξεις υγιεινής

Οι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση.

Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή, η χωροθέτηση και οι διαστάσεις των χώρων πρέπει:

α) να επιτρέπουν επαρκή συντήρηση, καθαρισμό ή/και απολύμανση, να αποτρέπουν ή να περιορίζουν στο ελάχιστο την αερόφερτη μόλυνση και να διαθέτουν κατάλληλο χώρο εργασίας που να επιτρέπει την υγιεινή εκτέλεση όλων των εργασιών·

β) να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση σωματιδίων μέσα στο μέλι και τη συμπύκνωση υδρατμών ή το σχηματισμό ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφάνειες·

γ) και όταν είναι αναγκαίο, να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης και με επαρκή χωρητικότητα για τη διατήρηση του μελιού.

Ο εξοπλισμός, τα δοχεία και τα εργαλεία πρέπει να διατηρούνται καθαρά και, όταν είναι αναγκαίο, μετά τον καθαρισμό, να απολυμαίνονται με τον κατάλληλο τρόπο.

Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή μηχανικού αερισμού και φωτισμού.

Για όλες τις χρήσεις πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό.

Το προσωπικό το οποίο χειρίζεται το μέλι πρέπει είναι υγιές και να εκπαιδεύεται σε θέματα κινδύνων της υγείας.

Πρέπει να προλαμβάνεται η μόλυνση από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.

Η αποθήκευση και ο χειρισμός των αποβλήτων και των επικίνδυνων ουσιών να γίνονται έτσι ώστε να προλαμβάνεται η μόλυνση.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να αναλαμβάνουν τη προσήκουσα διορθωτική δράση όταν τους γνωστοποιούνται προβλήματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων.

Τήρηση αρχείων

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας καταρτίζουν καταλλήλως αρχεία τα οποία τηρούνται επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής του μελιού. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα εν λόγω αρχεία, όταν ζητηθούν.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας πρέπει, ειδικότερα, να τηρούν αρχεία σχετικά με:

α) την παραγωγή και τη διάθεση μελιού

β) την απολύμανση και την καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού

γ) την συντήρηση του εξοπλισμού

δ) τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλες θεραπευτικές αγωγές που παρέχονται στα ζώα, τις ημερομηνίες χορήγησης και τις περιόδους παύσης χορήγησης

ε) τα αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε δείγματα μελιού δείγματα που λαμβάνονται και

στ) τυχόν σχετικές εκθέσεις ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

 

 

Εττικέτες:
μελισσοκομία