Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 96/27-03-2024 Συνεδρίασης της ΕΔΠ CLLD LEADER και με την παρούσα πρόσκληση, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Περιοχή εφαρμογής των υποδράσεων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί ο Δήμος Ναυπακτίας και Μεσολογγίου καθώς και η Δ.Κ. Αστακού.

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά την υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας με ενδεικτική κατανομή Σ.Δ.Δ. 1.165.000,00€

Γ. Επισημαίνεται ότι για τις προτεινόμενες πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η μη ύπαρξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται σε περίπτωση που η πράξη αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Δ. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr) ή του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

Ε. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDISS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

ΣΤ.        Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01/04/2024

             Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03/06/2024

Ζ. Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Εθνική Οδός Ναυπάκτου Αντιρρίου (κόμβος Περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου, ΤΚ 30020, εντός οκτώ (8) ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνη είναι η κα. Βλάχου Ευλαμπία τηλέφωνο 2634038119, e-mail: info@aitoliki.gr.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ.