Οι παραγωγοί απευθύνονται στο τμήμα αγροτικών μελετών για την ενημέρωση και την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να διεκπεραιωθεί με ταχύτητα και ασφάλεια για τον κτηνοτρόφο η τελική έκδοση της άδειας, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη τους στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.

Αρχικά ο παραγωγός ενημερώνεται και κατόπιν συνεννόησης  γίνετε ο εντοπισμός του στάβλου του σε ορθοφωτοχάρτη  ώστε να εξεταστεί αν η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα δύναται να αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που έχει η περιοχή της εγκατάστασης (π.χ. περιοχές Natura, αποστάσεις από οικισμούς, περιοχές που εμπίπτουν στην Δασική Νομοθεσία κ.τ.λ.).

Επίσης γίνεται έλεγχος για την δυναμικότητα που θα έχει η άδεια σύμφωνα:

 • με το ζωικό κεφάλαιο που έχει ο παραγωγός,
 • τις δεσμεύσεις που έχει από προγράμματα τα οποία συμμετέχει (π.χ. Βιολογικά, Νέος Αγρότης, Σχέδιο βελτίωσης κ.τ.λ.)
 • και τα τ.μ. του στάβλου ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ζώων.

Ακόμη το τμήμα παρέχει την δυνατότητα αυτοψίας στο στάβλο του παραγωγού ώστε να διαπιστωθεί η κατηγορία της Σταυλικής εγκατάστασης (πρόχειρο ή μόνιμο κατάλυμα) και να υπάρχει μια πληρέστερη  εικόνα για  την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε περιοχής που είναι εγκατεστημένη η Σταυλική εγκατάσταση.

Αφού οριστικοποιηθούν οι αδειοδοτικές απαιτήσεις  της σταυλικής εγκατάστασης γίνετε ενημέρωση του παραγωγού για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αδειοδότηση της μονάδας  καθώς και για το κόστος αυτής. Παράλληλα παραδίδεται  έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει για την συμπλήρωση του Φάκελου αδειοδότησης. (π.χ. τοπογραφικά, άδεια οικοδομής, τίτλο ιδιοκτησίας).

Τέλος, τα δικαιολογητικά μαζί με τις αιτήσεις στέλνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομία, Δασαρχείο, ΔΑΟΚ κτλ.) για να ξεκινήσει η διαδικασία της Αδειοδότησης.

Συμφωνά με το Νόμο 4056/2012 και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους η διαδικασία έχει ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Υποβολή φακέλου στη ΔΑΟΚ με τα εξής δικαιολογητικά:

 • αίτηση
 • δήλωση του μελετητή και του φορέα της εγκατάστασης για την
  ανάληψη των προβλεπομένων ΠΠΔ (όπου απαιτούνται με βάση τη
  δυναμικότητα της εγκατάστασης)
 • υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα
  αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του ν.4056/2012
 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψη
 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Γνωμοδότηση δασικής υπηρεσίας (όπου απαιτείται)
 • Γνωμοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας (όπου απαιτείται)

Καταθέτοντας τον Φάκελο στην ΔΑΟΚ χορηγείται στο Παραγωγό άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που έχει την ισχύ άδειας έως ότου η Επιτροπή Σταυλισμού προβεί στον απαραίτητο επιτόπιο έλεγχο για την χορήγηση ή μη της οριστικής άδειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 • Αίτηση
 • υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012
 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές
  εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄, ή Δήλωση του μελετητή ή του
  φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των πρότυπων
  περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές
  εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄
 • έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση
  των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψη
 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Γνωμοδότηση δασικής υπηρεσίας (όπου απαιτείται)
 • Γνωμοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας (όπου απαιτείται)

Καταθέτοντας τον Φάκελο στην ΔΑΟΚ χορηγείται στο Παραγωγό άδεια προέγκρισης εγκατάστασης.

Στην συνέχεια έχοντας την προέγκριση κατατίθεται στη ΔΑΟΚ δεύτερος φάκελος έχοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • προσωρινή άδεια εγκατάστασης
 • οικοδομική άδεια ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση της
  οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση από
  την αρμόδια υπηρεσία ή δήλωση αυθαιρέτου
 • Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Βεβαίωση στατικής επάρκειας

Καταθέτοντας και τον δεύτερο Φάκελο στην ΔΑΟΚ ο Παραγωγός αναμένει την Επιτροπή Σταυλισμού να προβεί στον απαραίτητο επιτόπιο έλεγχο για την χορήγηση ή μη της οριστικής άδειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της αδειοδότησης  μπορεί να διαρκέσει έως και 3-4 χρόνια ανάλογα με την καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας των δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. Δασαρχείου). Επιπλέον η διαδικασία για την έκδοση της άδειας άλλαξε οριστικά το 2012 με το νόμο 4056 και από τότε αναρτούνται συχνά διευκρινίσεις μέσω εγκυκλίων για την εφαρμογή του νόμου.

Η Ένωση Αγρινίου, προσαρμοζόμενη άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος, οργάνωσε κατάλληλα το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, όπου απευθύνονται οι παραγωγοί για την ενημέρωση και την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και ασφάλεια για τον κτηνοτρόφο το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών, μέχρι την τελική έκδοση της άδειας, η οποία και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των παραγωγών στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2641.0.69027.